21-річний працівник міліції загинув внаслідок ДТП

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

investigator

полковник
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
1,259
Reaction score
114
21-ð³÷íèé ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ çàãèíóâ âíàñë³äîê ÄÒÏ

Ïðàâîîõîðîíöÿ çáèâ àâòîìîá³ëü «Òîéîòà», íå ïðîïóñòèâøè éîãî íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³. ̳ë³ö³îíåð â³ä îòðèìàíèõ òðàâì ïîìåð çà ê³ëüêà ãîäèí ó ë³êàðí³ - ðîçïîâ³ëà «Êè¿â FM» ïðàö³âíèöÿ â³ää³ëó çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòîëè÷íîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ²ííà Êîòóëà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðàâîîõîðîíåöü ó ìîìåíò àâà𳿠çíàõîäèâñÿ íà ñëóæá³ ³ áóâ îäÿãíóòèé ó ôîðìó.
�ñòî÷íèê: kreschatic.kiev.ua

Îôèãåòü ìîæíî. Î êóëüòóðå âîæäåíèÿ îñòàåòñÿ òîëüêî ìå÷òàòü
 

Хадим

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
4,431
Reaction score
4,427
investigator написал(а):
Правоохоронця збив автомобіль «Тойота» .... Міліціонер від отриманих травм помер ...
Земля пухом парню.....................................................................

Жаль, что появились сообщения в этой теме. Жаль, что погиб мальчишка, так и не увидевший нормальной жизни. я хотя после таких сообщений полагается только помолчать, но всё же хочу спросить : почему не озвучено его имя ? Ведь " милиционера", "правоохоронця" завтра-послезавтра уже заменят, а вот конкретного Ваню,Петю и т.д. уже не заменит никто. Поэтому предлагаю : в такой теме поминать конкретного человека ( пусть позже, но с указанием данных ), а не просто штатную единицу.
 

Root

Админ
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
852
Reaction score
437
очень существенное замечание. В дальнейшем так и будет
 

Барон

старшина
Регистрация
23 Янв 2009
Сообщения
123
Reaction score
2
.....................................
 

CVOYK

рядовой
Регистрация
13 Дек 2008
Сообщения
14
Reaction score
0
В начале - 90 у нас был такой тост когда удавалось пообщаться: Дай бог полного стакана, короткого рабочего дня и долгой, долгой пенсии. Пусть парню земля будет пухом.
 

mika

Ветеран
Регистрация
26 Ноя 2008
Сообщения
1,706
Reaction score
1,208
.....................................................
 

FANAT

генерал-майор
Регистрация
14 Ноя 2008
Сообщения
1,708
Reaction score
402
....................
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху