Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Новичок

рядовой
Регистрация
31 Окт 2008
Сообщения
3
Reaction score
0
Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

Íàö³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

03035,Г¬.ГЉГЁВїГў,
Ñîëîì'ÿíñüêà ïë.,1
ГІГҐГ«.(044) 245-96-95
e-mail:post@naiau.kiev.ua
http://www.naiau.kiev.ua/

Óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ïðàâîïîðÿäêó
Ïðàâîçíàâñòâî


Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðè Íàö³îíàëüí³é Àêàäå쳿 âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
02121,Г¬.ГЉГЁВїГў,
âóë.Êîëåêòîðíà,4
ГІГҐГ«.(044)560-54-48

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü
Ïñèõîëîã³ÿ


Äí³ïðîïåòðîâñüêèé þðèäè÷íèé ³íñòèòóò49005,ì.Äí³ïðîïåòðîâñüê
ïð.Ãàãàð³íà,26
ГІГҐГ«.(0562)46-32-36

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü


Äîíåöüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
83054,ì.Äîíåöüê,
âóë.Çàñÿäüêà,13
ГІГҐГ«.(0622)57-45-58

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü


Ëóãàíñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
91002,ì.Ëóãàíñüê,
ñ-ùå Þâ³ëåéíèé
âóë.Êàðëà Ìàðêñà,4
ГІГҐГ«.(0642)55-32-00

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü


Ëüâ³âñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
79007,ì.Ëüâ³â,
âóë.Ãîðîäîöüêà,26
ГІГҐГ«.(0322)78-25-07
e-mail:livs@livs.lviv.ua
http://www.livs.lviv.ua/

Ïðàâîçíàâñòâî

Îäåñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ

65014,ì.Îäåñà,
âóë.Óñïåíñüêà,1
ГІГҐГ«.(0482)28-28-40
admn@mvd.tenet.odessa.ua
http://www.mvd.tenet.odessa.ua/

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü


Óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
61080,ì.Õàðê³â,
ïð.50-ð³÷÷ÿ ÑÐÑÐ,27
ГІГҐГ«.(0572)52-30-51

Ïðàâîçíàâñòâî
Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü
Ô³íàíñè
Îáë³ê ³ àóäèò
²íôîðìàö³éí³ óïðàâëÿþ÷³ ñèñòåìè òà òåõíîëî㳿
Çàõèñò ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì òà àâòîìàòèçàö³ÿ ³¿ îáðîáêè
Ïñèõîëîã³ÿ
Ñîö³àëüíà ðàáîòà


Õåðñîíñüêèé þðèäè÷íèé ³íñòèòóò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

73034, ì. Õåðñîí, âóë. Ôîíâ³ç³íà, 1
(0552) 53-18-59
Rector@kli.kherson.ua
http://www.kli.kherson.ua/

Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü
Ïðàâîçíàâñòâî


Àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè
61001,ì.Õàðê³â,
ïë.Ïîâñòàííÿ 3
ГІГҐГ«.(0572)21-31-20
mail@uvv.kharkov.ukrtel.net
http://www.ednu.kiev.ua/vuz/kharkiv/uvv.htm

Îðãàí³çàö³ÿ åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó ðàêåòíîãî ,àðòèëåð³éñüêîãî òà ñòð³ëåöüêîãî îçáðîºííÿ; Îðãàí³çàö³ÿ òèëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüê; Àâòîìîá³ë³ òà àâòîìîá³ëüíå ãîñïîäàðñòâî; Àâòîìîá³ëüíà òåõí³êà â³éñüê; Çàñòîñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè àâòîìîá³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â â³éñüê; Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é;
Ñëóæáîâî-áîéîâå çàñòîñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ; Ñëóæáîâî-áîéîâå çàñòîñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè ï³äðîçä³ë³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ âíóòð³øí³õ â³éñüê; Ïåðåêëàä


ѳìôåðîïîëüñüêèé ôàêóëüòåò Îäåñüêîãî ³íñòèòóòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

95017,ì.ѳìôåðîïîëü,
âóë.Òóðãåíºâà,26
ГІГҐГ«.(0652)24-97-72

Ïðàâîçíàâñòâî

Õåðñîíñüêèé ôàêóëüòåò Çàïîð³çüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó
73034,ì.Õåðñîí,
âóë.Ôîíâ³ç³íà,1
ГІГҐГ«.(0552)54-34-91

Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü

Íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàö³éíèé ïóíêò Çàïîð³çüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó
75500,Г¬.ГѓГҐГ­ВіГ·ГҐГ±ГјГЄ,
âóë.Ëåí³íà,196
ГІГҐГ«.(05534)2-49-20

Ïðèêàðïàòñüêà ô³ë³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäå쳿 âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
76005,ì.²âàíî-Ôðàíê³âñüê,
âóë.Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿,3
ГІГҐГ«.(03422)52-72-30

Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü

Ñë³ä÷î-êðèì³íàë³ñòè÷íèé ôàêóëüòåò ÌÂÑ Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè ³ì.ßðîñëàâà Ìóäðîãî

61024,ì.Õàðê³â,
ГўГіГ«.ГЏГіГёГЄВіГ­Г±ГјГЄГ ,77
ГІГҐГ«.(0572)45-01-25

Äîíåöüêå ó÷èëèùå ì³ë³ö³¿
83047,ì.Äîíåöüê,
âóë.³êîâà,23à
ГІГҐГ«.(0622)23-67-94

Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü
 

vovan10

прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
226
Reaction score
207
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Національну Академію внутрішніх справ закінчив сам, Харківський НУВС - закінчив син. Дуже добрі і солідні учбові заклади. Дають пристойну освіту.
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

к сожалению на "гражданке" так не думают :(
 

pL@h@

старший прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
201
Reaction score
0
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

На "гражданке" это где? Кто? Когда? ::)
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

возникают проблемы при поиске работы после наших учебных заведений
 

pL@h@

старший прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
201
Reaction score
0
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

У кого? У тебя?
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Нет) у 95% моих знакомых, которые уволились
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

я за знакомых уволившихся со следствия говорю
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,410
Reaction score
7,650
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Уточним. НЕ Академия, а ныне университет. Увы, но все течет и все меняется. Может лет эдак через пяток тоже вернется "Киевская высшая школа МВД" пусть даже и Украины, а не СССР
 
B

barabas

Guest
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Смысл не в названии,а в уровне преподавания...хоть церковно-приходской школой назови...что изменится???
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

я тоже так считаю. К сожалению уровень подготовки "юристов" очень слаб. В объявлениях о работе неоднократно видел заметочку "выпускников академии (универа) МВД не беспокоить". :(
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Уровень преподавания к сожалению ухудшился не только в уч. заведениях МВД но и других ВУЗах. Проблема в том, что дети сейчас неимеют желания учится, а зачем когда нет разници между красным дипломом и дипломом двоешника, когда всё решают деньги и связи? и т.д.
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

halik написал(а):
Уровень преподавания к сожалению ухудшился не только в уч. заведениях МВД но и других ВУЗах. Проблема в том, что дети сейчас неимеют желания учится, а зачем когда нет разници между красным дипломом и дипломом двоешника, когда всё решают деньги и связи? и т.д.
+1
 

vovan10

прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
226
Reaction score
207
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

BOT написал(а):
к сожалению на "гражданке" так не думают :(
Все зависит для чего Вы учились и как Вы учились? ВУЗы МВД готовят для своей системы и соответственно со своею спецификой. Я учился в КВя, а не просто "выстоял в очереди за дипломом" и после "дембеля" без проблем семь лет работал заведующим кафедрой юридического факультета. Так что если желаешь получить знания, то можно и в других учебных заведениях. Пристижность ВУЗа еще не залог хороших знаний. В декабре прошлого года был на стажировке в НЮА им. Ярослава Мудрого и столкнулся с с отдельными будущими военными прокурорами, которые даже не знали сколько у нас виды государственной власти.
Согласен, с ментовским дипломом путь в судьи и адвокаты заказан. Там своя мафия.
 

investigator

полковник
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
1,259
Reaction score
114
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

vovan10 написал(а):
Согласен, с ментовским дипломом путь в судьи и адвокаты заказан. Там своя мафия.
тут тоже не важен диплом, да и знания тоже. Особенно адвокатура. Главное, чтоб "бумажки шелестели"
 

feroom

младший сержант
Регистрация
7 Ноя 2008
Сообщения
41
Reaction score
1
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Закончил НАВСУ, 1-й факультет (незнаю как он щас называеться, находиться на Народного Ополчения 9).
Немогу очень высоко оценить знания приобретенные за 4 года, но 4 поставить можно )
 

BOT

лейтенант
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
439
Reaction score
12
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

feroom написал(а):
Закончил НАВСУ, 1-й факультет (незнаю как он щас называеться, находиться на Народного Ополчения 9).
Немогу очень высоко оценить знания приобретенные за 4 года, но 4 поставить можно )
диплом получал "правоохоронця" или "правознавство"?
 

Gruzchik

генерал-лейтенант
Регистрация
4 Ноя 2008
Сообщения
5,026
Reaction score
14,582
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Судя по всему, диплом "филолога"... :D
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Согласен, с ментовским дипломом путь в судьи и адвокаты заказан. Там своя мафия.


Не согласен, знаю как минимум 10-к примеров бывших ментов с ментовским образованием, которые сейчас успешно отправляют правосудие. Все зависит от желания ну и конечно немножко возможностей.
 
B

barabas

Guest
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

halik написал(а):
Согласен, с ментовским дипломом путь в судьи и адвокаты заказан. Там своя мафия.


Не согласен, знаю как минимум 10-к примеров бывших ментов с ментовским образованием, которые сейчас успешно отправляют правосудие. Все зависит от желания ну и конечно немножко возможностей.
Все зависит от квалификации и опыта работы...
если ты грамотный специалист - то совершенно все равно какой у тебя диплом - хоть с Чукотки...а если ,как некоторые тут грамотеи, в слове ... три ошибки делают - то хоть дай им диплом Гарварда - дальше одесскоеврейского участкового не поднимутся ;D ;D ;D
 

feroom

младший сержант
Регистрация
7 Ноя 2008
Сообщения
41
Reaction score
1
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Диплом Правознавство, ибо готовили меня для 7-го отдела ;)
 

pL@h@

старший прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
201
Reaction score
0
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Барабасу:
А по прокуратуре что можете написать? Любопытно.
 
B

barabas

Guest
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

pL@h@ написал(а):
Барабасу:
А по прокуратуре что можете написать? Любопытно.
Совершенно ничего хорошего о них не скажу...помощи от них никакой никогда и ни кому не было...особенно ментам
 

pL@h@

старший прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
201
Reaction score
0
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

я про ДяПЛОМ ВУЗов МВД и трудоустройства в Проку???
Все зависит от квалификации и опыта работы...
если ты грамотный специалист - то совершенно все равно какой у тебя диплом
Насколько реально, ниче не слышали?
 

vovan10

прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
226
Reaction score
207
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

pL@h@ написал(а):
Барабасу:
А по прокуратуре что можете написать? Любопытно.
Все зависит от квалификации работника. Вместе со мною заканчивали КВя два сотрудника и после увольнения на пенсию успешно проработали в прокуратуре на приличних должностях более 10 лет - до новой пенсии.
 

MIXEY.UA

прапорщик
Регистрация
21 Ноя 2008
Сообщения
153
Reaction score
4
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

назвать правильно учебные заведения МВД, после реорганизации они были переименованы и где АКАДЕМяЯ УПРАВЛЕНяЯ МВД и т.д.
НАВДУ уже нет есть КНУВД - Київський національний університет внутрішніх справ
 

vovan10

прапорщик
Регистрация
3 Ноя 2008
Сообщения
226
Reaction score
207
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Да, действительно, я заканчивал Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского в 1987 году. После этого её как не называли, а для меня она КВя. В то время в КВя были прекрасные преподаватели - Копейчиков, Салтевский, Клюшниченко. я сейчас приходится встречаться на конференциях с не меньшими корефеями - Колпаковым В.К., Кузьменко О.В. Преемственность сохранилась.
В наше время была пословица: "Кто не знает ни шиша - поступает в КВя".
 

Хелен

подполковник
Регистрация
10 Ноя 2008
Сообщения
816
Reaction score
50
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Я тоже поступала в КВя, однако закончила уже Академию.
Многие из моих сокурсников сейчас работают в прокуратурах разного уровня и в судах, есть и председатели судов!
Если прокуратура или суд в тебе заинтересованы как в квалифицированном сотруднике, то им все равно, что у тебя ментовский диплом.
 

Хадим

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
4,431
Reaction score
4,427
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

vovan10 написал(а):
После этого её как не называли, а для меня она КВя.
Абсолютно верно. Мою школу ( я училась в России ) сначала "обозвали" юридическим институтом, теперь она громко называется Академия МВД РФ. Но для меня престижнее иметь диплом той школы, чем нынешней Академии.

MIXEY.UA написал(а):
назвать правильно учебные заведения МВД, после реорганизации они были переименованы и где АКАДЕМяЯ УПРАВЛЕНяЯ МВД и т.д.
Анекдот в тему :
Брежнев спрашивает :Как быстро для меня могут построить мавзолей ?
Ответ: За несколько часов. Только на существующем мавзолее две точки добавим. Был ЛЕНяН, станет ЛЁНяН.

 

Spartan

генерал-майор
Регистрация
23 Ноя 2008
Сообщения
2,166
Reaction score
513
Re: Навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

pL@h@ написал(а):
А по прокуратуре что можете написать? Любопытно.
По моей инофрмации у них котируется "Ярослава Мудрого".
Хелен написал(а):
Многие из моих сокурсников сейчас работают в прокуратурах разного уровня и в судах, есть и председатели судов!
Охотно верю. Все зависит от краёв человека или от колличества вложений. В 90% случаев точно.
Хелен написал(а):
Если прокуратура или суд в тебе заинтересованы как в квалифицированном сотруднике, то им все равно, что у тебя ментовский диплом.
Хелен, сколько Вам лет?
Что значит "прокуратура в тебе заинтересована"? В наше время В ПРОКУРАТУРЕ все заинтересованы, а не она в ком-то. За редким исключением, конечно же.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху