Помогите найти текст Інструкції, затвердженої наказом МВС від 31.12.2005 № 1276

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

PROCURORRR

рядовой
Регистрация
6 Май 2011
Сообщения
3
Reaction score
1
Помогите найти текст Інструкції, затвердженої наказом МВС від 31.12.2005 р.№ 1276 (особові справи)

Помогите найти текст Інструкції з організації обліку кадрів у системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 31.12.2005 р. № 1276, якою передбачений і порядок ведення особових справ працівників органів внутрішніх справ.
 
Последнее редактирование:

KUKS

/на доске почёта/
Регистрация
12 Июн 2011
Сообщения
2
Reaction score
0
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
Плиз!
 

Вложения

Последнее редактирование:

Джейн Марпл

младший сержант
Регистрация
22 Дек 2010
Сообщения
33
Reaction score
16
Это не все, но скинуть больше не получается. Если нужно, могу скинуть на электронный адрес
 

Вложения

Последнее редактирование:

алексмент

старший прапорщик
Регистрация
14 Апр 2010
Сообщения
263
Reaction score
95
Это не все, но скинуть больше не получается. Если нужно, могу скинуть на электронный адрес
Уважаемая Джейн Марпл, пожалуйста скиньте весь приказ 1276-2005 на электронный адрес a.r.i.n.a81@list.ru

Если у вас есть приказ №421-2011, то и его пожалуйста скиньте тоже.
Заранее СПАСИБКИ!!!!
 
Последнее редактирование:

han

младший лейтенант
Регистрация
19 Май 2012
Сообщения
309
Reaction score
215
[h=2]ЗАТВЕРДЖЕНО[/h]
Наказ МВС України​
30.12.2005№ 1276
[h=3] [/h]
[h=3]ІНСТРУКЦІЯ[/h]з організації обліку кадрів усистемі Міністерства внутрішніх справ України
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1. Загальніположення[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.1. Інструкція з організаціїобліку кадрів у системі Міністерства внутрішніх справ України (далі -Інструкція) визначає порядок організації та здійснення обліку осіб рядового іначальницького (офіцерського) складу, робітників і службовців центральногоапарату Міністерства, органів і підрозділів внутрішніх справ (далі –працівники), вищих навчальнихзакла#дів МВС та установ і підприємств, які безпосередньо підпорядковані МВСУкраїни, внутрішніх військ.[FONT=&quot]1.2. Головнізавдання обліку кадрів:[/FONT]
[FONT=&quot]1.2.1.Здійснення належним чином організованої системи збору, накопичення, оброблення,групування, узагальнення і реєстрації необхідної інформації, що дає кількіснута якісну характеристику стану роботи з кадрами.[/FONT]
[FONT=&quot]1.2.2.[/FONT] [FONT=&quot]Документальне відображення проходженняслужби працівниками органів внутрішніх справ.[/FONT]
[FONT=&quot]1.2.3.Ведення довідкової роботи з питань проходження служби працівниками органіввнутрішніх справ.[/FONT]
[FONT=&quot]1.2.4.[/FONT][FONT=&quot]Забезпеченнякерівників органів внутрішніх справвідо#мостями про зміни у кількісному та якісному складі кадрів, а такождовідковими відомостями щодо осіб рядового і начальницького (офіцерського)складу, робітників і службовців системи МВС України, не#обхідними дляправильного вирішення питання їх службового вико#ристання.[/FONT]
[FONT=&quot]1.3.Основні вимоги до ведення обліку кадрів.[/FONT]​
[FONT=&quot]1.3.1.Облік кадрів здійснюється працівниками підрозділів роботи з персоналом.[/FONT]
[FONT=&quot]1.3.2.Облік кадрів ведеться постійно, за формами та правилами, установленими цієюІнструкцією.[/FONT]
[FONT=&quot]1.3.3.Своєчасне та всебічне відображення штатної та облікової чисельності працівниківорганів внутрішніх справ, а також кількісних та якісних змін по кожному органуі підрозділу, установі, підприємстві, навчальному закладу, у цілому поМіністерству внутрішніх справ України та персонально по кожному працівнику.[/FONT]
1.3.4.Облік кадрів організовується та здійснюється на підставі затверджених штатів,наказів по особовому складу та інших документів, передбачених цією Інструкцією.
[FONT=&quot]2. Видиобліків[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2.1. Залежно від обсягів завдань, способів зборувідомостей та інших критеріїв облік розподіляється на наступні види:персональний, номерний, штатно-посадовий та кількісний (статистичний).
2.1.1. Персональний облік – це системазбирання, накопичення та узагальнення персональних відомостей про особу, якапроходить службу або працює в органах внутрішніх справ за переліками таформами, установленими цією Інструкцією.2.1.1.1.Основними документальними відомостями про особу є: національність, освіта, стан здоров'я, сімейний і майновий стан, місце проживання,реєстрації, дата та місце народження.2.1.1.2. Джерелами документованої інформації про особу євидані на її ім'я та відповідним чином оформлені документи, а також зібранідодаткові відомості про особу. Забороняється збирання відомостей про особу безїї попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.Кожнаособа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.Інформаціяпро особу охороняється законодавством про інформацію (ст. 4. Закону України „Про інформацію”від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ).2.1.1.3. Персональний облік ведеться на кожну особу окремо. Він повиненвключати автобіографічні відомості, відомості про проходження служби, трудовудіяльність та іншу інформацію, що характеризує професійні, освітні, моральні таділові якості особи.
2.1.1.4. Персональний облік працівників органіввнутрішніх справ здійснюється за особовою справою, яка є основним документомтакого обліку, алфавітними картками(додаток 1), службовими картками(додаток 2) та картками обліку стягнень і заохочень (додаток 3). Зміст і порядок їх веденнявизначається Правилами оформлення та ведення особових справ працівників органіввнутрішніх справ України (додаток 4).Оформлення та ведення особових справ військовослужбовціввнутрішніх військ здійснюється відповідно до нормативних документівМіністерства оборони України та цієї Інструкції.2.1.1.5. Алфавітні картки є документами персональногообліку працівників органів внутрішніх справ, які для зручності об'єднуються в картотеці в алфавітномупорядку і використовуються дляведення довідкової роботи.2.1.1.6. Основним документом персонального облікупрацівників- службовців є трудова книжка, яка оформлюється відповідно доКодексу Законів про працю України та Інструкціїпро порядок ведення тру#дових книжок працівників, яка затвердженаспільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України іМіністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110.2.1.2. Номерний облік – це облік особистих номерів, які присвоюютьсянаказами Міністра внутрішніх справ України, керівників органів і підрозділіввнутрішніх справ, яким надано таке право, одночасно з присвоєнням першихспеціальних звань особам середнього, старшого та вищого начальницького(офіцерського) складу і зберігаються за ними протягом усього часу їх служби.2.1.2.1. Особистий номер для осібначальницького (офіцерського) складу МВС України штампується на металевомужетоні, опис якого викладено в додатку 5 до цієї Інструкції.2.1.2.2. Працівниками підрозділів роботи з персоналом органіввнутрішніх справ, установ,навчальних закладів МВС України і військових частин Головного управліннявнутрішніх військ при оформленні документів на присвоєння першого спеціальногозвання начальницького (офіцерського) складу або при зарахуванні до кадрів МВСУкраїни, офіцерів Збройних Сил, інших військових формувань та правоохороннихорганів і офіцерів запасу, яким особисті номери вже були присвоєні,заповнюються алфавітні картки, які разом з копіями наказів про присвоєнняспеціальних звань надсилаються до Департаменту роботи з персоналом МВС України,Управління кадрів ГУВВ МВС України.
2.1.2.3. Присвоєні особисті номери записуються до всіхдокументів особис#того обліку осіб середнього, старшого, вищого начальницького(офіцерського) складу: у послужному спискуособової справи – над словами ”послужний список"; в алфавітній іслужбовій картці – у правому верхньому куті, а також у наказах по особовомускладу, документах грошового іречового забезпечення та службовому листуванні,яке стосується осіб середнього, старшого, вищого начальницького (офіцерського)складу.
2.1.2.4. Поряд із особистим номером у послужному спискуособової справи в алфавітній і службовій картці зазначається ідентифікаційнийкод особи рядового і начальницького (офіцерського) складу, присвоєний увстановленому порядку органами податкової служби і включений до Державногореєстру України.
2.1.2.5. Жетони з особистими номерами видаються особамначальницького (офіцерського) складу одночасно з оголошенням наказу проприсвоєння першого спеціального звання під розпису журналі обліку осіб начальницького (офіцерського) складу, які одержали жетониз особистими номерами (додаток 6).
[FONT=&quot]2.1.2.6.Офіцерам запасу, зарахованим до кадрів МВС України, жетони з особистиминомерами, які надійшли з військових комісаріатів разом з особовими справами,видаються під час оголошення наказу Міністерства про зарахування їх до кадрів МВС України. Отримання же#тонівзасвідчується підписом зазначених працівників унизу першого аркуша послужногосписку.[/FONT]
2.1.2.7.Жетони з особистими номерами осіб начальницького складу, звільнених з органіввнутрішніх справ узапас Збройних Сил, здаються до підрозділів роботи з персоналом і одночасно звійськовими особовими справами цих осіб пересилаються до районних (міських)військових комісаріатів за місцем їх військового обліку.
2.1.2.8. Особи начальницького складу, які після звіль#нення зорганів внутрішніх справ узяті районними(міськими) військовими комісаріатами на військовий облік, при отриманні витягуз наказу про звільнення, жетони з особистими номе#рами здають до підрозділівроботи з персоналом.
Жетони приєднуються доособових справ та пересилаються на зберігання в архіви підрозділівінформаційних технологій органів внутрішніх справ.
2.1.2.9. У разі подання осіб начальницького складу, узятих навійськовий облік рядовий, сержантський, старшинський склад, прапорщики імічмани, до присвоєння офіцерських звань їх жетони з особистими номерами зархівів підрозділів інформаційних технологій пересилаються до районних(міських) військових комісаріатів на підставі запитів.
2.1.2.10. У випадку втрати жетона, особистий номер, який бувприсвоєний особі начальницького складу, не змінюється, а замість втра#ченогожетона видається дублікат за таким же номером.
2.1.2.11. Загальний облік жетонів з особистими номерамиведеться в Департаменті ресурсного забезпечення МВС України.
2.1.2.12. У підрозділах роботи з персоналом органів внутрішніх справ України жетони з особистиминомерами обліковуються у журналі обліку прибутку та витрат жетонів осібначальницького (офіцерського) складу (додаток 7).
Записи в журналі про надходження, вида#чу та залишок жетонівпроводяться в день їх одержання чи видачі на підставі одержаного наряду абовідповідних наказів про присвоєння особистих номерів.
2.1.2.13. Центральний апарат МВС України, головні управлінняМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,управління МВС України в областях місті Севастополі та на транспорті, Головнеуправління внутрішніх військ, вищі навчальні заклади системи МВС України,забезпечуються жетонами Департаментом ресурсного забезпечення МВС Українизгідно з відповідними заявками.
2.1.2.14. Заявки на виготовлення дублікатів жетонівскладаються на підставі рапортів осіб начальницького (офіцерського) складу, яківтратили жетони, з поясненням обставин їх втрати та висновком службовогорозслідування.
Виготовлення дублікатів жетонів здійснюється за рахунок осіб,які їх втратили.
2.1.3. Штатно-посадовий облік в органах, підрозділах і установахвнутрішніх справ здійснюється уштатно-посадовій кни#зі (додаток 8) за посадами, які передбачені штатнимирозписами. Він служить для забезпечення обліку з укомплектованості кадрамикожного органу і підрозділу внутрішніх справ, установи, підприємства, вищогонавчального закладу МВС України за посадами та спеціальностями, а також здійсненняконтролю за їх заміною.2.1.4. Кількісний (статистичний) облік ведеться на основі персонального таштатно-посадового обліку у МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, вищих навчальних закладахМіністерства, внутрішніх військах МВС України, Державному науково-дослідномуінституті МВС України, підприємствах, підпорядкованих Міністерству внутрішніхсправ. Метою такого обліку є отримання необхідних узагальнених цифровихвідомостей про укомплектованість органів внутрішніх справ і внутрішніх військМВС України та якісний склад їх персоналу.2.1.4.1. Узагальнені статистичні звіти з обліку кадрівскладаються зі звітів структурних підрозділів центрального апарату МВС України,підрозділів, що діють при Міністерстві внутрішніх справ України, підприємств таустанов, безпосередньо підпорядкованих МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, вищихнавчальних закладів, Головного управління внутрішніх військ МВС за формами,наведеними у додатку 9 до цієї Інструкції.
2.1.4.2. На підставі звітів, що надходять з територіальнихпідрозділів складаються статистичні таблиці та здійснюється загальний аналізрезультатів кадрової роботи (некомплект, прийняті, звільнені та ін.) у розрізігалузевих служб Міністерства, територіальних та транспортних органів порівняноз аналогічним періодом минулого року (місяць з місяцем, рік з роком), при цьомузагальний некомплект особового складупорівнюється з початком рокузметою володіння інформацією щодо його динаміки.
2.1.4.3. Звіти складаються з наростаючим підсумком шляхомпідрахунку цифрових даних за відповідні звітні періоди (місяць, квартал і рік)на підставі документів персонального, штатно-посадового обліку та наказів поособовому складу.
2.1.4.4. Кожна форма статистичного звіту готується у 2примірниках, підписується керівником органу (підрозділу) або його заступникомпо роботі з персоналом та безпосередніми виконавцями. Перші примірники звітівнаправляються до ДРП МВС України з супровідним листом.
2.1.5. Уведення нових форм звітності, унесення змін до чиннихформ звітності чи їх скасування здійснюється в разі змін у структурі абоштатних розписах органів і підрозділів внутрішніх справ України, якіоголошуються наказами або організаційно-розпорядчими документами МВС України.
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Видання, облік і розсилання наказів поособовому складу
3.1. Накази по особовому складу видаються посадовими особами, яким наданоправо присвоювати спеціальні та військо#ві звання, а також призначати на посадита звільняти працівників з органів внутрішніх справ.[FONT=&quot]3.1.1. У наказах по особовому складувідображаються наступні зміни в службовій діяльності:[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.1. Присвоєння працівникамспеціальних (військових) звань, пониження у званні.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.2. Призначення на штатні посади,переміщення по службі, тимчасове виконання обов'язків по посаді.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.3. Зарахування курсантами,слухачами, ад’юнктами та докторантами вищих навчальних закладів МВС України, атакож їх відрахування.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.4.Звільнення з органів внутрішніх справ.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.5. Зарахування до кадрів МВСУкраїни офіцерів Збройних Сил, інших військових формувань та правоохороннихорганів, а також офіцерів запасута осіб, які раніше проходили службу ворганах внутрішніх справ.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.6. Відрядження з кадрів МВСУкраїни для проходження служби до Міністерства оборони України, іншихвійськових формувань та правоохоронних органів.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.7. Відрядження до органів виконавчоївлади та інших цивільних установ для виконання спеціальних робіт або обов'язківіз залишенням у кадрах МВС Украї#ни;[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.1.8. Виключення зі списків особовогоскла#ду органів внутрішніх справ України.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.2. Наказами по особовому складутакож оголошуються:[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.2.1. Зміни прізвища, імені та побатькові, дати народження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.2.2. Підтвердження служби у ЗбройнихСилах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.2.3. Установлення вислуги строку служби в органах внутрішніх справ для виплати відсоткової надбавки.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.2.4. Надання додаткових відпустоквідповідно до чинного законодавства.[/FONT]
3.1.2.5. Установлення чи скасування надбавок до грошового утриман#ня,зменшення або збільшення посадових окладів.
[FONT=&quot]3.1.3. У випадках, коли увільнення осібначальницького складу від посад, які вони займають, або пониження у спеціальнихзваннях здійснено дисциплінарними або організаційними наказами, примірники цихнаказів (або витяги з них) надсилаються до кадрових апаратів для опрацювання таобліку осіб, зазначених у наказах. Особи начальницького складу, увільнені відпосад, зараховуються в розпорядження відпо#відних органів і підрозділіввнутрішніх справ МВС України наказами по особовому складу відповідних керівників,які мають право на видання наказів з цих питань.[/FONT]
[FONT=&quot]Пропозиції щодо звільнення працівника зорганів внутрішніх справ, які внесено до організаційних наказів, висновків,службових розслідувань, дублюються наказами по особовому складу в установленомупорядку.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.4. Накази по особовому складуповинні мати єдину са#мостійнупорядкову нумерацію, окрему віднаказів іншого змісту.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.5. Оригінали наказів по особовомускладу зберігаються в органах і підрозділах внутрішніх справ, які видали ці накази.[/FONT]
[FONT=&quot]Другі примірники наказів або витяги з них надсилаються до підрозділів роботиз персоналом, що ведуть персональний облік зазначених у на#казах осіб рядовогой начальницького складу, а також до органів і підрозділів внутрішніх справ замісцем служби цих осіб.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.6. [/FONT][FONT=&quot]Підрозділамироботи з персоналом головних управлінь, управлінь, підприємств, підрозділів,установ, які безпосередньо підпорядковані Міністерству [/FONT][FONT=&quot]до Департаменту роботи з персоналом МВС Українинадсилаються копії усіх без винятку наказів по особовому складу, непізніше 5 днів від дня підписанняі разом з алфавітними картками на працівників, які призначені на посади.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.6.1.[/FONT][FONT=&quot]Підрозділамироботи з персоналом ГУМВС, УМВС, УМВСТ, вищих навчальних закладів МВС України [/FONT][FONT=&quot]надсилаютьсякопії наказів про присвоєння перших спеціальних звань та чергових звань„майор”, „підполковник” до 10 числа кожного місяця.[/FONT]
[FONT=&quot]3.1.7.Копії наказів та витяги з них завіряються керівником підрозділу роботи зперсоналом або його заступником та скріплюються печаткою.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4. Відповідальність за організацію істан обліку кадрів[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
4.1.Відповідальність заорганізацію і стан обліку кадрівпокладається:
4.1.1. У центральному апараті МВС України – на Департамент роботи зперсоналом та працівників департаментів, головних управлінь, управлінь, підприємств,підрозділів, установ, безпосередньо підпорядкованих МВС, які за своїмифункціональними обов’язками відповідають за цю ділянку роботи.
4.1.2. У головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим,місті Києві та Київській області, управлінняхМВС України в областях, місті Севастополі, на транспорті, навчальних закладах, міськрайлінорганахвнутрішніх справ – на керівників підрозділів роботи з персоналом, а там, девони штатним розписом не передбачені, - на керівників органів внутрішніх справ, підрозділів, установ,підприємств системи МВС України.
4.2. Обов'язки посадових осіб, відповідальних за організацію і станобліку кадрів.
4.2.1. Організація ведення обліку кадрів відповідно до вимог цієїІнструкції та періодична особиста перевірка його стану, як в очолюваних нимипідрозділах, так і в підпорядкованих органах внутрішніх справ, установах,підприємствах, вищих навчальних закладах МВС України, а також проведеннявідповідних занять з працівниками, які безпосередньо здійснюють облік кадрів.
4.2.2. Забезпечення збереження документів з персонального обліку кадрів, насамперед в умовахнадзвичайної ситуації, надзвичайного стану, тощо.
4.3. Організаційно-методичне керівництво практичною діяльністюпідрозділів роботи з персоналом системи МВС України з питань обліку кадрів таконтролю за його станомздійснюється Департаментом роботи з персоналом МВС України.Начальник ДРП МВС України
генерал-майор міліції В.О. Криволапчук
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху